THÀNH VIÊN XESTORE


Thành Trung


Xestore - Quản lý bán hàng - chăm sóc khách hàng, và kênh phân phối


Lan HươngXestore - Phụ trách bán hàng và chăm sóc khách hàng

Declan ForthXestore - Phụ trách khai thác thị trường ngoài nước

Lê KiênXestore - Phụ trách xuất nhập khẩu