MUA HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG

BAO GỒM ĐÈN PHA - ĐÈN CHIẾU HẬU - BÓNG CHIẾU SÁNG.

*RIÊNG HẠNG MỤC BÓNG CHIẾU SÁNG, KHÁCH HÀNG KHÔNG CẦN THANH TOÁN TRƯỚC MỘT PHẦN GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM !!!